Projekt

Suche


Mezikulturní překlad v přeshraničních organizacích

Výzvy a praktické uskutečnění organizace v německo-českém příhraničí

Výzkumný záměr vychází z evropskou integrací a globalizací rostoucí potřeby překračování kulturních a jazykových hranic. Typickým příkladem toho jsou příhraniční regiony a zde pak zvláště organizace, které se kromě svých ekonomických, politických a jiných cílů překlenutím těchto hranic zabývají.

Výzkumný projekt financovaný spolkovým ministerstvem školství a výzkumu Spolkové republiky Německo (BMBF) zkoumá organizace v německo-českém příhraničním regionu, které si v rámci místních okolností vytýčili cíle překračující hranice jednotlivých zemí. Projekt se zaměřuje na různé typy organizací vyznačující se rozdílnou strukturou a rozličnými cíly, aby mohl zahrnout širší spektrum typicky vznikajících problémů.

Stěžejní otázky znějí: Jakým výzvám z hlediska překladu jsou organizace vystavovány? Jak se organizace v jednotlivých případech učí s touto situací vyrovnat? Jaké problémy se v takových případech objevují? Jaké strategie a postupy organizace používají při své činnosti, aby rozpoznané problémy řešily?

Problematika překladu a učení může posloužit jako základní východisko analýzy, protože při práci organizací v příhraničních regionech vznikají v souvislosti s přechodem mezi různými jazyky nejméně dvě zásadní výzvy: (a) vztah mezi německými a českými účastníky respektive mezi jejich národnostně, kulturně a jazykově odlišnými způsoby činnosti a (b) vztah teorie - praxe mezi nadregionálními programy a jejich konkrétním lokálním provedením. Na pozadí daném identitou organizace a jejich účastníků a způsoby činnosti u jednotlivých organizací s sebou tyto požadavky na překlad přinášejí vždy problémy (a zároveň příležitosti) individuálního i organizačního učení.

Přínos společenskovědních oborů k řešení jmenovaných problémů překladu a učení organizací v příhraničních regionech je přitom pro teto výzkumný projekt zvláště zajímavý. Podle jedné z nosných tezí tohoto výzkumu poskytují právě společenskovědní obory onu vícerozměrnou kompetenci v komplexně chápaném překladu. K nim se řadí schopnosti a dovednosti překračování hranic v širším pohledu – hranic jazykových, kulturních i specifických hranic organizací. Takové kompetence jsou podle našeho předpokladu v těchto organizacích žádány, z části jsou přímo vyhledávány a cíleně nasazovány, z části jsou využívány a osvojovány implicitně.

Kooperace v rámci projektu spojuje čtyři různé dílčí projekty tří vědeckých oborů: pedagogiky (Prof. Dr. Michael Göhlich, Erlangen; Nicolas Engel, M.A.; Thomas Höhne, M.A.), lingvistiky (Prof. Dr. Marek Nekula, Regensburg; Christoph Marx, M.A.) a sociologie (PD Dr. Joachim Renn, Erlanngen/Erfurt); Matthias Klemm, M.A.).

Žádost (v němčině)

Originální název projektu:

„Komplexitätsmanagement durch geisteswissenschaftliche Expertise. Übersetzungszwänge und –praxen von Organisationen in der bayerisch-böhmischen Grenzregion“